یک فعال مذهبی به دادگاه احضار شد

KMMK:
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷به هاشم حسین پناهی فعال مذهبی ساکن شهر سنه(سنندج) اعلام شد که به منظور دادگاهی و بررسی پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سنه برای روز شنبه ۱۱ اسفند احضار شده است.
قابل ذکر است که قبلا آقای حسین پناهی به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی ایران به بهش ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ایران در شهر سنه احضار و مورد بازجویی قرار گرفته شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان