چهل سال حاکمیت اسلامی/ چهل سال محرومیت از آموزش به زبان مادری

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان، بيست و يكم فوريه روز جهاني زبان مادري را گرامی داشته و باری دیگر بر حق آموزش به زبان مادری ملت کورد در شرق کوردستان و سایر ملل تحت ستم حکومت ایران تاکید میکند.
آموزش دادن و آموزش ديدن به زبان مادري يك حق ذاتی، طبیعی و انکارناپذیر انسان و از مبانی پایه ای حقوق بشر است. زبان مادري بخش لاينفك حقوق فرهنگي ملتها محسوب مي شود كه طبق اسناد بين المللي حقوق بشر مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است ،از جمله
ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه مقرر می دارد: در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.
ماده ٣۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹٨۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص بیان می دارد : در کشورهایی که اقلیت‌های بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.
اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی در مواد مختلف از جمله بندهای ٣ و ۴ ماده ۴ این اعلامیه مصوب ۱٨ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارند:

“٣- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.

۴- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.”

اعلامیه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیتها و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است. مطابق بندهای سه گانه این منشور: “همهء شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند”.
اسناد بين المللي حقوق بشر الزام دولتهاي داراي اقليتهاي ملی بر رعايت و احترام به زبان مادري را نشان می دهند، زباني كه كودكان در خانواده با آن رشد كرده ،يادگرفته و صحبت مي كنند.
زبان مادري بخش لاينفك هويت يك انسان را تشكيل مي دهد زباني كه انسان به آن مي انديشد ،فكر مي كند و زندگي مي كند. هر نوع محدوديت و ممانعت از تدريس و آموزش به زبان مادري محكوم و در شمار نقض قواعد حقوق بشر تلقي مي شود.
حکومت های ایران همواره حق ملل تحت ستم در ایران مبنی بر آموزش به زبان مادری را نادیده و ممنوع اعلام کرده و سعی داشته اند که با قربانی کردن زبانهای ملی این ملل، اسیمیلاسیون زبانی را گسترش داده و بر اساس اندیشه فاشیزم به ایجاد یک ملت، یک زبان و یک دولت اقدام ورزند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تاکید مجدد بر حق آموزش به زبان مادری ملت کورد و سایر ملل تحت استبداد در ایران، از مردم و جامعه شرق کوردستان میخواهد که جهت تحقق این حق خود کوشا بوده و در اقدامی جمعی خواهان اجرایی شدن این حق طبیعی خود شوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان