بسته شدن دومرکز خبرگزاری و فرهنگی کوردی در آلمان

kmmk:

١٢ژانویە٢٠١٩پلیس محلی آلمان در شهر نویس در اقدامی به ساختمان مرکزی خبرگزاری میزوپوتامیا و شرکت تولید محصولات هنری میرموزیک یورش برده و هر دو شرکت رابست.

فرمان بسته شدن دو کومپانیا مهم خبرگزاری و فرهنگی کردی،از سوی وزیر داخلی کشور آلمان هورست زیهوفر صادر شده است که همزمان سیاستمدار رادیکال راسیست است.
زیهوفر اعلام کرد کار و فعالیت این دو مرکز ممنوع میباشد.
بایدخاطر نشان شد که پیشتر درتاریخ٨مارس٢٠١٨پلیس آلمان با چندین اتومبیل باری بە مراکز خبر گزاری میزوپوتامیا و میرمولتی میدیا یورش بردە ودر اقدامی بعد از ٣زور بارزسی این مراکز ، بسیاری از اسناد،آرشیو ،آلبوم وتجهیزات تهیە وتدوین را از این مراکز ظبط کرده و باخود برده بودند.

فرمان بسته شدن و ممنوع الفعالیت شدن دو مرکز یادشده که دیر زمانیست مرکز چاپ ونشر کتاب ونشریات ومحصولات فرهنگی کوردیست ،همزمان با بستن کنفرانس امنیتی مونیخ میباشد که قرار شده است طی هفته پیش رو با شرکت سیاست مداران دولت ترکیه برگذار شود.

باید اذعان داشت که همزمان به میزان هشتاد میلیون دلار از زیتونهای غارت شده ی عفرین از سوی دولت ترکیه به حکومت آلمان فروخته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان