انتقال ليلا گوون به بيمارستان

Kmmk:
ليلا گوون رئيس مشترك كنگره جامعه دموكراتيك و نماينده حزب دموكرات خلق ها ، با هدف پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان از ٩٨ روز پيش در اعتصاب غذا بسر مى برد. امروز در پى وخامت حال به بيمارستان منتقل شد.

بر اساس گزارشها ، پس از ديدار اعضاء گروه صلح بين المللى با ليلا گوون ، وضعيت جسمانى و درد شديد در قفسه سينه وضعيت وى را وخيم تر كرده است. و در گزارش ها امده كه ليلا گوون به يك بيمارستان ويژه اى در مابين شهر روحا و ئامد منتقل شده ولى از قبول كمكهاى پزشكى خوددارى كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان