جلسه دادگاهی ژاکان باران شاعر ایلامی برگزار شد

KMMK:
١۵ بهمن ۱۳۹۷, ژاکان باران شاعر ایلامی در شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران محاکمه و دادگاهی شد.

وکلای این شاعر کوردستانی در مورد اتهام توهین بە مقدسات اعلام کردند؛”اتهام تازه جزء اتهامات اولیە نبوده و موکلشان راجع بە این مورد تفهیم اتهام نشدە و شاکی نداشتە و تحقیقاتی هم انجام نشدە است.”

قاضی پرونده در دادگاه حکومت ایران در شهر ایلام، با ناقص خواندن پروندە بر لزوم تحقیقات بیشتر در رابطه با موارد اتهامی تازه تأكید کرده است.ژاکان باران بە نشر اکاذیب و تبلیغات علیە جمهوری اسلامی ایران متهم شده است.
قابل ذکر است که ژاکان باران در دی‌ ماه ١٣٩۶ توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد و ١۵ روز تحت بازجویی قرار گرفته بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان