شرق کوردستان/تازەترین خبر کولبران در سردشت ، بانە و هورامان


KMMK:

پنجشنبە ۱٨ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی ابراهیم افضلی ساکن روستای برقرو از توابع کلاترزان ‌شهر سنە از ارتفاعات گردنە تەتە بە پایین سقوط کردە و از ناحیە سر و گردن دچار شکستی شدە و بە بیمارستان منتقل شدە است.

همچنین ۱۹ بهمن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در پاسگاە هەنگەژال از توابع شهر بانە بر گروهی از کولبران آتش گشودند کە در نتیجە ان یک کولبر بە نام مهدی فاروق‌زادە از ناحیە پا زخمی شد.

در همین روز همچنین در منطقە آلان سردشت مرزبانان جمهوری اسلامی بە گروهی از کولبران هجوم بردند و سامان بخشی کولبر ۳۵ سالە را از ناحیە پشت و پا بشدت زخمی کردند.

گر کولبری و لقمەای نان در گرونهادن خون انسانهاست جا دارد در چهلمین سال حکومت جمهوری اسلامی پرسید ، ایا اصولا جمهوری اسلامی چە تعهدی برای امنیت شغلی و معیشتی و آیندە جوانان و نسلهای امروزی و آیندە دارند ؟

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan