احضار فعال کارگری زانیار دباغیان درشهــر ســنە

kmmk:

زانیار دباغیان فعال کارگری اهل شهــر ســنە جهت محاکم وبازجویی و رسیدگی بە پروندەاش بە شعبە دوم کیفری ۱۰۲ دادگاە جمهوری اسلامی ایران درشهــر سنە احضار شدە است.

طبق خبر مذبور کە کولبر نیوز تأیید نمودە قرار است دادگاهی نامبردە روز ۲۳ بهمن ماە امسال برگزار شود.

شایان ذکر است بەدنبال آخرین دستگیری مدت ۷۰روز تحت نامناسب ترین شرایط و شکنجەهای روحی وجسمی در سلولهای انفرادی اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر ســنە بودە است.

جمعیت حقوق بــشر کوردستان
@kmmkkurdistan