زخمی شدن یک کولبر در سلماس

kmmk:

روز سەشنبە ۹ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی یک کولبر کورد بە نشانی سامی رشــیدی ۲۸سالە واز اهالی بخش کوهسار سلماس در استان اورمیە بعلت سقوط از ارتفاعات مرزی زخمی گردیدە است.

طبق خبر فوق کە کولبر نیوز تأیید نمودە ،نامبردە از ناحیە پشت وپا زخمی گردیدە و جهت مداوای پزشکی بە مراکز درمانی منتقل گردیدە.

با استناد بە مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال نو میلادی تاکنون ۲۵ کولبر زخمی گردیدە و ۱۰ کولبر نیز جانشان را از دست دادەاند کە جمعأ ۳۵ کولبر درمناطق کوردنشین آسیب دیدەاند.

جمعیت حقوق بشــر کوردستان