شنو/هفت هموطن از سوی دادگاە جمهوری اسلامی محاکمە شدند

KMMK:
یکشنبە ۷ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی هفت هموطن اهل شنو از سوی دادگاە جمهوری محاکمە شدند.

ابوبکر میناپاک ، یوسف احمدی ، کامل احمدی ، ایوب بهرام‌نژاد ، طبیب بامروت ، کوروش عزیزی ، محمدامین قاضی ، از سوی دادگاە جمهوری اسلامی در شهر شنو بە اتهام همکاری با احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی در زمان کمتر از یک ساعت محاکمە شدند.

لازم بە ذکر است کە نامبردگان تابستان سال پیش بازداشت شدە بودند وتا برگزاری دادگاە با تودیع وثیقە و بصورت موقت آزاد شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان