استمداد خانواده یک کولبر مفقودالاثر


KMMK:
سه شنبه ۹ بهمن ماە، کولبری بنام عباس قادرزاده، از اهالی روستای دره آبی منطقه بانه ناپدید شده است.
این کولبر کورد از دو روز پیش در حالیکه برای آوردن بار از منزل بیرون رفته هنوز برنگشته است.
خانواده نامبرده جهت پیدا کردن ایشان به اطراف روستای برویشکانی رفته و از مردم محل تقاضای کمک کرده اند.
تاکنون آنها موفق نشده‌اند که نامبرده را پیدا کنند و هیچ اطلاعی از سرنوشت این کولبر کورد ندارند.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران کولبران کورد را همواره هدف شلیک مستقیم قرار داده و آنها را به قتل میرساند.
نگرانی در رابطه با سرنوشت این کولبر رو به افزایش بوده و خانواده ایشان از شهروندان تقاضای کمک کرده و خواهان همیاری آنها جهت یافتن ایشان و کسب اطلاعاتی در مورد نامبرده هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان