توپباران كردن عفرين از سوى تركيه

Kmmk:
حكومت تركيه و گروههاى تروريستى وابسته به اين كشور يكى از روستاهاى توابع منطقه شيراواى عفرين را توپباران كردند.

طبق گزارشها ، اين توپبارانها تا ساعت ٤:٣٠ عصر ادامه داشته و دست كم  ١٠ گلوله توپ به اين منطقه اصابت کردەاست ، ولى هيچ گونه خسارت جانى در برنداشته است.
توپباران حكومت تركيه در حاليست كه اين كشور کانتون عفرين را تحت اشغال خود در آورده و دست بە کشتار جمعی صدها غیر نظامی در این شهر زدە است.
در نتیجە اشغال این کانتون، صدها هزار نفر نيز آواره شده و همزمان با اوارە کردن مردم،  تركيه در پى تغيير دموگرافى اين منطقه میباشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان