انفجار مین در هەنگەژال پای کولبر کورد را گرفت

KMMK

یکشنبە ۷ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی در منطقە هەنگەژال کولبر اهل روستای حەوتاش از توابع بانە بە نام اسعد بر اثر انفجار مین پایش را از دست داد.

بنا بە گزارش آمار مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از آغاز سال جدید میلادی تا کنون ٨ کولبر جانشان را از دست دادە و ۲۳ کولبر زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan