تداوم خودکشی زنان: یک زن دیگر بە زندگی خود پایان داد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان شامگاە روز پنچ شنبە ۲۵فروردین در شهرک کانی دینار از توابع مریوان از شرق کوردستان یک زن جوان خود را بە اتش کشید، در نتیجە اسیب جدی بە ایشان وارد و بە بیمارستان منقل شد .

شاهدان علت اقدام بە خود کشی این خانم را مشکلات خانوادگی اعلام کردند.
متاسفانە در صبح روز جمعە گزارش شد کە این زن  بە علت سوختگی شدید جان خود را از دست دادە است.
شایان ذكر است اسم ایشانخدیجە مرادی ۲۸سالە است کە بنا بە گزارشات ۲سال است ازدواج کردەاست.
لازم بە توضيح است سالیانە بە علت های گوناگون از جملە مشکلات معیشتی،اختلاف سن زیاد با همسر، استثمارجنسی، محدودیتهای قانونی و دینی ،ایجاد محدودیتها از سوی خانوادەها و دولت، تعداد زیادی از زنهای جوان در شرق کوردستان اقدام بە خود کشی میکنند.