بانە /سردشت دو کولبر بر اثر سقوط از ارتفاعات مرزی بشدت زخمی شدند

KMMK

شنبە ۲۹ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی دو کولبر دیگر از ارتفاعات مرزی سقوط کردند و بشدت زخمی شدند.

بر پایە گزارشات ،امروز شنبە کولبری بنام مسعود احمدزادە اهل بخش نمشیر شهر بانە از ارتفاعات مرزی سقوط کردە واز ناحیە هر دو پا وپشت بە سختی مجروح میشود.

همچنین امروز کولبر دیگری اهل سردشت بە اسم کریم فرجی ۲۴ سالە از ارتفاعات مرزی کانی زرد سردشت بە پایین سقوط کردە و زخمی میشود، نامبردە اکنون در بیمارستان ارومیە میباشد و احتمال میرود کە قطع نخاع شدە باشد.

بنا بە گزارش مرکز امار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تا اکنون ۱٨ کولبر بر اثر سرما یا سقوط از ارتفاع یا شلیک مستقیم کشتە یا زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan