سقز/انتقال یک شهروند بە زندان مرکزی

kmmk:

پنجشنبە ۲۷ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی شخصی بنام عطا رحمان‌زادە از اهالی روستای مرزە از توابع سقز پس از تایید حکم نهایی ،  بە زندان مرکزی ج.ا.ایران در سقز برای سپری کردن دوران محکومیت خود انتقال یافت.

لازم بە ذکر است کە نامبردە در اردیبهشت‌ماە سال جاری بە اتهام تبلیغ علیە نظام  از سوی شعبە یک دادگاە سنە بە یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود کە بعد از اعتراض بە حکم صادرە در دادگاە تجدید نظر بە سە ماە حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

لازم بە یاداوریست ، کە نامبردە در مهرماە سال قبل پس از شرکت در تجمعات حمایتی از همەپرسی استقلال کوردستان از سوی نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایڕان بازداشت وپس از یک ماە با وثیقە بە صورت موقت آزادشدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان