کشتە و زخمی شدن دو کولبر در اورمیە

kmmk:

سەشنبە ۲۵ دی ماە ۱۳۹۷ خورشیدی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کولبری بانام عبداڵلە یوسفی کشتە وکولبەری دیگر بە نشانی احسان خالدی زخمی میشود.

طبق گزارش فوق این رویداد در روستای رازی بخش قطور واقع در مرز اورمیە اتفاق افتادە است.

براساس مرکز آمار جمعیت حقوق بـــــشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون ۷ کولبر کشتە شدە و۱۴ کولبر دیگــر نیز زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بــــــــشر کوردســـــتان