جان باختن یک کولبر بەعلت سرما و کولا در نوار مرزی استان اورمیە

kmmk:

روز دوشنبە ۲۴ دی ماە ۱۳۹۷ خورشیدی کولبری ۲۰سالە بانام امیر طاهری اهل روستای گرگرەی چالدران در ضمن کولبری در ارتفاعات نوار مرزی شرق و شمال کوردستان بەعلت سرما وبرف و کولاک جانش را از دست داد.

براساس گزارش فوق کە کولبر نیووز تأئید نمودە جسد این جوان بە شهر وان در شمال کوردستان و از آنجا بە شهر ماکو در شرق کوردستان منتقل گردیدە.

شایان یادآوریست، نامبردە فرزند بزرگ خانوادە و فامیل نزدیک محمد اکبری،محمد خلیلی وبهزاد خلیلی کە چند ماە پیش درحال کولبری توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتە وزخمی شدە بودند.

طبق مرکز آمار جمعیت حقوق بــشر کوردستان، از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تا حال ۸ کولبر کشتە ویا بعلت سرما یا پرت شدن از ارتفاعات جانشان را از دست دادە و۱٤ کولبر نیز زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشـــر کوردســـــتان