بازداشت یک نفر در جوانرو

kmmk:

دوشنبە ۲٤ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی یکی از شهروندان جوانرو از طرف نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

بنا بە گزارشات رسیدە روز دوشنبە نیروهای ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی بدون در دست داشتن هیچ گونە مجوز قانونی اقدام بە بازداشت این شهروند جوانرویی بنام انور سعیدی کردند.

خبرها حاکی از انست کە نام بردە هنگام بازداشت از طرف این نیروها مورد ضرب و شتم قرار گرفتە است.

لازم بذکر است کە دلیل بازداشت نامبردە از جانب این نیروها همکاری با احزاب کورد اپوزیسیون مخالف ایران اعلام شدەاست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان