زلزلە در کرماشان ۷۵ زخمی برجای گذاشت

kmmk

روز یکشنبە ۱۶‌ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی ، زلزلەای پر قدرت بە بزرگی ۵/۹ ریشتر شهر گیانغرب در استان کرماشان را لرزاند و بیش از ۷۵ شھروند بر اثر اين حادثه ناگوار زخمی شدند.

بنا بە گزارشات رسیدە تا کنون میزان خسارت مادی واردە در این رویداد مشخص نمیباشد اما بر اثر این زلزلە بیشتر خانەهای هموطنان ویران شدە است . این زلزلە در بیشتر شهرهای شرق کوردستان احساس شدە و همچنین جنوب کوردستان را هم لرزاندە است .

لازم بە ذکر است کە ، زمستان سال پیش زلزلەای پرقدرت‌تر در استان کرماشان بە وقوع پیوست کە جدای از مرگ ومیر و تعداد زیاد زخمی ها ، ولى تاكنون از طرف دولت خسارات وارده به هموطنان نەتنها جبران نشدە بلكه تعداد زیادی از زلزله زدگان هنوز هم در زیر چادر و در کانکسها زندگی میکنند،همچنین بر اساس برخى تحقيقات گمان میرود کە این زلزلەها رویداد طبیعی نباشند و بر اثر فعالیتهای پنهان نظامى حکومت جمهوری اسلامی و پروژەهای ویرانگر انان همچون هارپ و اقداماتی این چنین کە از سوى سپاه پاسداران در اين مناطق موردآزمایش قرار میگیرد و همچنین بی اهمیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال این رویدادها در مناطق کوردنشین نشانەای بر اثبات اين نظريه میباشد

جمعیت حقوق بشر کوردستان