مهاباد/احضار و بازجویی ۶ فعال روزنامەنگار و محیط زیست


kmmk

شەممە ٨ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی ۳ فعال محیط زیست و ۳ روزنامەنگار از سوی ماموران ادارە اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران در مهاباد احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بنا بە گزارشات رسیدە ،شنبە ٨ دی‌ماە ، هەرمان وطمانی سردبیر پایگاە خبری تحلیل هاژە ، پژمان اسماعیل‌نژاد و پولا آغاز از خبرنگاران پایگاە خبری تحلیل هاژە، همچنین پخشان قلندری مسئول انجمن زیست‌محیطی سبزاندیشان جوان مهاباد و سیدحسن‌ سیدهادی و فریاد رش‌احمدی از اعضای این انجمن از سوی ادارە اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی در مهاباد احضار و چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفتند

لازم بذکر است کە نیروهای اطلاعات حکومت اسلامی ایران در مهاباد ،این فعالان محیط زیست و روزنامەنگار را متهم بە تبلیغ برای افکار ملی‌گرایانەی کوردی کردەاند و خواستار توقف فعالیتهای این افراد شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan