سنە: دولت و سپاە پاسداران جوانان کورد را بە سمت اعتیاد کشاندەاند

kmmk:
چهارشنبە ۱۲ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی استاندار ایران در استان سنە در پنجمین جلسە شورای هماهنگی مبارزە با مواد مخدر در سخنرانی خود ضمن اشارە بە اینکە آمار معضلات اجتماعی در کوردستان رو بە افزایش است بە این نکتە اعتراف کرد “اگر مسئولان و دستگاههای مسئول در این زمینە بە طور جدی وارد عمل شوند دیگر مردم نخواهند گفت کە دولت خود دوست دارد کە جوانان بە این سمت و سو کشیدە شوند”.
این سخنان استاندار ایران در سنە در حالی است کە نظام حاکم اسلامی و در رٲس ان سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی اعتیاد جوانان و همچنین معضلات اجتماعی دیگر در این استان و دیگر مناطق شرق کوردستان میباشد.

لازم بە ذکر است کە ،سالهاست جمهوری اسلامی ایران چنین سیاستی را در کوردستان پیش گرفتە و نیروهای سپاە پاسداران و خودباختەگان محلی بە پخش مواد مخدر در شرق کوردستان ، محلەها و حتی مدرسەها روی آوردەاند و قاچاق مواد‌‌‌ مخدر را در شرق کوردستان در دست گرفتە و عامل اصلی رنج و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد هستند و بدین صورت میخواهند مردم را گرفتار و جامعە کوردستان را کنترل و سرکوب کنند

جمعیت حقوق بشر کوردستان