ایلام / مجروح شدن يك جوان كورد بر اثر انفجار مين در دشت عباس


Kmmk,
امروز دوشنبه ١٠ دى ماه سال ١٣٩٧ شمسى ، يك جوان كورد به نام ” ثابت خراسان ” ١٩ ساله فرزند على اهل روستاى برم از توابع استان ايلام بر اثر انفجار مين يك پايش را از دست داد.

به نقل از گزارش ، نامبرده در هنگام مشغول چراى دام در منطقه چم هندى اين اتفاق ناگوار روى داده و هم اكنون در بيمارستان گنجويان شهر دزفول تحت درمان است.

بر اساس مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان ، از ابتداى سال ٢٠١٨ تا امروز كه اخرين روز از سال جارى مى باشد تعداد ٤٧ شهروند كورد در شرق كوردستان بر اثر انفجار مين و ديگر مواد منفجره در شرق كوردستان قربانى شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان