بازداشت و ضبط اموال کولبران در کرماشان و سردشت

KMMK

چهارشنبه ۵ دی ماە ۱۳۹۷ خورشیدی، در منطقە مرزی بیتوش تعدادی از کولبران در کمین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گرفتار شدە و اموال آنان را توقیف و کولبران مورد آزار و اذیت قرارگرفته‌اند و تعدادی از کولبران نیز بازداشت شدند.

بنا بە گزارش‌های رسیدە: طی چند روز گذشته علی حسن کاکه ویسی در منطقە مرزی ثلاث باوەجانی کرماشان و محمد ویسی در منطقە مرزی سردشت بازداشت شدند.

لازم بە ذکر است، سال‌هاست کولبران از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شرق کوردستان مورد آزار، اذیت، بازداشت و شلیک مستقیم این نیروها قرار می‌گیرند و اموال آن‌ها توقیف و ضبط می‌شود، این در حالی است مردم کوردستان از سر ناچاری و نبود فرصت‌های اشتغال و فقر مجبور بە امرارمعاش از این راە شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان