تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مهاباد

kmmk:

چهارشنبە ۵ دی ماە ۱۳۹۷ خورشیدی کارگران شهرداری مهاباد تجمعی اعتراضی در مقابل شهرداری این شهر بخاطر وصول نشدن حقوق ۹ ماە خود بەراە انداختند و خواستار دستمزد و مطالبات معوقە خود شدند.

لازم بە ذکر است ، کە این عدم پرداخت حقوق و مزایا فقط مختص کارگران شهرداری مهاباد نیست و در واقع تمام شهرداریهای شرق کوردستان در چنین وضعیتی بسر میبرند و طبقە کم درآمد و کارگری کوردستان هیچ نقطە امید و منبع درآمدی دیگری ندارند تا از پس هزینەهای خود و خانوادە خود برایند و از سر ناچاری دست بە چنین تجمعات اعتراضی میزنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان