جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اخراج سە کارگر از کار

KMMK:

چهارشنبه ۲۸آذرماه ۱۳۹۷ شمسی سه کارگر به اسامی ۱.شیلان محمدی۲.شیما رستمی ۳.رضا دانایی کە در شرکت “پارس نور” در کار ساخت ومونتاژ لامپهای خانگی واقع در شهرک صنعتی شماره یک سنە فعالیت داشتند به دستور کار فرما اخراج شدند.علت اخراج آنها اعتراض به کم بودن وعقب افتادن دستمزد اعلام شده است.

شایان ذکر است که حقوق ماهیانه ی آنها حداکثر ۷٠٠ هزار تومان بوده و مدت سه ماه است که این مبلغ را هم دریافت نکرده اند .

 شرق کوردستان به دلایل  فقر و عدم سرمایەگذاری، سیاست های تبعیضی حکومت و…، درآمد بسیار پایین کارگران، کفاف هزینە های زندگی را نمی دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بازداشت ۲ شهروند اهل «هورامان» در شرق کوردستان 

گزارشات کارگری ،جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴در شرق کوردستان

دو نفر از بازداشت شدەگان کورد روانە زندان ارومیە شدند