خود کشی یک زن جوان در شهر سنه

KMMK:

یک زن جوان کورد ۲۴ ساله اهل شهر سنه ، ساکن کوچه حاج آباد روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷ ، خود را از طبقه ششم آپارتمانش رها کرده که درنتیجه منجر به کشته شدن وی شده است .تا رسیدن این گزارش از نام این زن و علت خودکشی اش اطلاعی در دست نیست .بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان در این سال آمار خود کشی ها و قتل های ناموسی ۵۹ زن و ۳۴ مرد رسیده که با اضافه شدن این مقتول آمار زنان به ۶۰ نفر می رسد. با مد نظر قرار داد یانزدە مرگ مشکوک ، جمع کل بە ١٠٥ نفر رسیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان