تداوم قتل زنان: یک زن دیگر نیز کشتە شد

بر اساس اخبار رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در خیابان شاپور سنە در شرق کوردستان یک زن بە قتل رسیدە است.

حادثە مذکور بە علت اختلاف خانوادگی پیش ٱمدە، در نتیجە اختلاف مابین یک زوج، مرد با سلاح گرم بە همسرش حملە بردە و در نتیجه جراحت واردە، زن بە ڤتل رسیدە است.

شواهد محلی حاکی از ان است کە این زوج از قبل اختلاف داشتە و  مقتول زن دوم بودە، یکی از دلایل مشاجرە خانوادگی، مسائل مربوط به زن اول شوهر بوده است، که پرداخت مهریه مشاجره بین زن دوم و شوهر را عمیق کرده،  در نهایت مرد با سلاح گرم زن را به قتل می رساند

تا لحظە انتشار این خبر، مشخصات قربانی و ضارب منتشر نشده است.

سالانه زنان زیادی به قتل می رسند،  معضلات اجتماعی،  اختلاف های خانوادگی،  نگاه تبعیض آمیز به زنان، عدم حقوق برابر،  قتل های ناموسی،  اعتیاد و….  از دلایلی هستند که زنان را قربانی می گیرند.