خودکشی یک زن به دلیل «فقر و اختلافات خانوادگی»در مهاباد

KMMK:

یکشنبه ۲۵ آذرماه ، یک زن کورد اهل مهاباد به نام فرزانه ماملی به دلیل فقر و اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.نامبردە فرزند سلیم اهل روستای «قم قلعه» از توابع مهاباد میباشد.بر اساس مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان آمار خودكشي وقتل ناموسي، در شرق کوردستان ۵۸ نفر زن٣٤ نفر مرد به زندگي خود پايان داده اند، همچنین یازدە نفر مرگ مشکوک داشتە اند،که با این مورد تعداد زنان به ۵۹ نفر و جمع کل به ۱۰۴ نفر ميرسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان