حسین دانشمند همچنان در بازداشت و بیخبری از برادرش حسن دانشمند

دو برادر کورد بازداشتی«حسین و حسن دانشمند» فرزند مرحوم رحمان، اهل شهر بانه در شرق کوردستان، همچنان در بازداشت بە سر می برند. حسین دانشمند همچنان در بازداشتگاە شهر سنە بە سەر می برد ولی هیچ گونە خبری از برادرش حسن دانشمند کە پزشک می باشد در دسترس نیست

ە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، این دو برادر بعد از بازداشت از اداره اطلاعات این شهر به اداره اطلاعات شهر سنندج (بازداشتگاه شهرام فر) انتقال داده شدە بودند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: «حسین دانشمند و حسن دانشمند» در تاریخ ۱۷ ماه مارس سال ۲۰۱۶« از سوی نیروهای اداره اطلاعات در شهر بانه بازداشت شداند.

هنگام بازداشت، نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات با هجوم به خانه این دو برادر به نام‌های «حسین دانشمند» پیله‌ور ۴۱ ساله که به‌تازگی از سفرِجنوب کوردستان «کوردستان عراق» بازگشته بود. و آقای حسن دانشمند، پزشک ۴۳ ساله ساکن تهران را که برای تعطیلات نوروز به خانه مادرشان رفته بودند، انها را مورد ضرب و شتم قرار دادە و بە اعضای خانوادە انها نیز اسیب وارد کردەاند.

نیروهای امنیتی که با ایجاد رعب و وحشت برای بازداشت حسین دانشمند ،از اسپری فلفل استفاده کرده بودند، و خانواده این دو شهروند را ، مورد بی حرمتی و ضرب و شتم قرار داده بودند. با واکنش دکتر حسن دانشمند مواجه شدند که به دلیل حضور چند کودک در خانه، به مأموران اعتراض کرده بود.

بر اساس این گزارش، نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات، دکتر حسن دانشمند را نیز به دلیل اعتراض به ایجاد رعب و وحشتی که در حضور کودکان ایجاد کرده بودند، بازداشت و باگذشت قریب به یک ماه، هنوز حق ملاقات یا دسترسی به وکیل ندارند و به دادگاه نیز ارجاع نشده‌اند.

این دو برادر متأهل هستند و هرکدام دو فرزند دختردارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان