هـزار و ٦٠٠ جانباز شيمايى سردشت، با كمبود امكانات پزشكى مواجه اند

KMMK:

با استناد راپورت هـا و تحيقيقات انجام شده، در مورد وضعيت دشوار جسمى و حتى رواني مصدومان شيمايى سردشت، تا اكنون يكهـزار و شصد جانباز شيميايى سردشت شناسايى شده كه بيشتر انان با مشكلات ريوى، پوستى و چشمى مواجه هـستند.

بر اساس اظهـارات دبير انجمن دفاع از مصدومان شيميايى عبدالرحيم كريمى، مبنى بر اينكه انجمن يا نهـادى براى شناسايى قربانيان شيميايى جنگ ايران و عراق اقدامى انجام نداده است، افزود:
٥٠٪؜ از حدود هـشت هـزار و بيست و چهـار جانباز شيميايى سردشت، زنان و كودكان هـستند و رنج بيشترى را تحمل مى كنند.

وى هـمچنان با تاكيد بر اينكه اكنون ٣١ سال از بمباران شيميايى سردشت گذشته است، اما برخى از اين افراد هـنوز شناسايى نشده اند و ناگفته نماند كسى كه سى سال بيمار باشد، يقيناً مشكلات اعصاب و روان هـم به بيمارى اصلى افزوده مى شود.

گفتنى است كه وضعيت مصدومان شيميايى سردشت، حاكى از كمبود شديد درمان و امكانات پزشكى مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان