مرکز خبری و اطلاع رسانی دفاع از حقوق بشر کوردستان در بیانیه ای حملات و بگیر و ببند مستمر حکومت ترکیه بر سر کوردها را محکوم میکند

KMMK

مرکز خبری و اطلاع رسانی دفاع از حقوق بشر کوردستان اطلاعیەای در ۲٤ آذرماە ۱۳۹۷ خورشیدی پخش کردەاست و سکوت معنادار جهانی در مورد تجاوز و کشتار ملت کورد در ترکیە و سوریە و سنجار توسط سیستم اردغانی را محکوم کردە و ما در اینجا تمام اطلاعیه را پخش کرده و معتقدیم انچه در این اطلاعیه آمدە است با اصول و موازین منشور حقوق بشر جهانی همخوانی دارد و ندای حقوق پایمال شدە ملت کورد است کە توسط حکومتهای دیکتاتوری اعمال میشود .
ــــــــ
اطلاعیه
سکوت وجدان جهانی در برابر جنایات اردوغان توجیه ناپذیر است

سکوت وجدان جهانی در برابر جنایات اردوغان توجیه ناپذیر است
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان:
محمدصدیق کبودوند موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان طی بیانیه ای انتقادی،در توجیه ناپذیری سکوت مراجع و مجامع جهانی در برابر جنایات اردوغان، ارجاع پرونده اردوغان و همدستان وی به دادگاه کیفری بین المللی را خواست افکار عمومی و مجامع مدنی منطقه می داند، متن بیانیه در پی می آید:
زندانی کردن صدها تن از فعالان و کنشگران سیاسی، مدنی، حقوق بشری و روزنامه نگاری در ترکیه، به بند کشیدن هزاران مطالبه جو از گروه های اتنیکی، زبانی و اقلیتهای فرودست سیاسی و اجتماعی، سرکوب خشونت بار مردم کُرد و بازداشت و در حبس نگهداشتن رهبران احزاب اپوزیسیون از جمله صلاح الدین دمیرتاش و دیگر رهبران ارشد حزب دموکراتیک خلقها، بیش نمایی از مختاریت افسارگسیخته رژیم ترکیه و شخص اردوغان در نقض گسترده حقوق بشر است که وجدانهای پرسشگر را به جویایی علت سکوت معنادار جوامع داعیه دار حقوق بشر در برابر این انباشت از موارد نقض حقوق بشر فرا می خواند.
در همان حال رژیم اردوغان با نقض عصیانگرانه حقوق بین الملل و لگدمالی اصولی ابتدایی این حقوق، مردم بی دفاع شمال سوریه و عراق را مورد بمباران قرارداده و با تجاوزگری سرزمینهای همسایگان را اشغال کرده است.
این رژیم با شریرترین گروههای تروریستی و پسمانده تروریستهای داعش و القاعده و النصره هم پیمان شده و در کشتار دهها هزار نفر از شهروندان مدنی کُردی و سوری و عراقی مشارکتی همه جانبه و بدون بازخواست، داشته است.
رژیم ترکیه کانتون کُردی عفرین در شمال سوریه را اشغال نموده و با فراری دادن و آواره نمودن صدها هزار شهروند عفرینی اقدام به پاکسازی نژادی علیه مردم کُرد و تغییر دموگرافی این شهر و مناطق همجوار کرده است.
ارتش ترکیه و شخص اردوغان با تهدید به حمله و اشغال شرق فرات، بر ادامه ژنوساید و اجرای پروژه پاک سازی نژادی “روژآوا” و مردم کُرد پافشاری می کند.
ارتش ترکیه در آخرین جنایت خود با حمله به روستاها و بمباران جان پناههای آواره گان و کشتار زنان و کودکان پناهجوی کُرد در آن سوی مرزها و قتل حداقل چهار زن و کودک بر میزان جنایتهای پرشمار خود،کماکان می افزاید.
آزادی عمل اردوغان در اشغاگری، کشتار مردم کُرد و تغییر دموگرافی منطقه متاسفانه تاکنون با سکوت مراجع بین المللی و مجامع حقوق بشری همراه بوده است.
در واقع آنچه که تاکنون رخ داده و یا در شرف انجام است، هریک در نوع خود مصداقی از جنایت علیه بشریت است.
وجدان جهانی و داعیه داران حقوق بشر و جهانیان باید به سکوت غیر قابل توجیه خود در باره این جنایتها و ادامه مماشات با رژیم حاکم بر ترکیه پایان دهند.
ممانعت از ادامه جنایتهای اردوغان و تلاش برای ارجاع پرونده اردوغان و سرکردگان گروههای تروریست جنایتکار همدست وی به دادگاه کیفری بین المللی و محاکمه این جنایتکاران جنگی خواست افکار عمومی و جوامع مدنی در منطقه است.

تهران: ۲٤ آذر ۱۳۹۷

۱٥ دسامبر ۲۰۱۸
محمدصدیق کبودوند

جمعیت حقوق بشـــر کوردستان