صندوق بین المللی پول: نرخ بیکاری در ایران دوبرابر می شود

صندوق بن المللی پول در گزارشی در مورد ایران آوردە است کە در سال آیندە ایران با افزایش نرخ بیکاری روبرو خواهد بود و تعداد بیکاڕها در ایران افزایش می یابد.

به گزارش وبسایت فرات و بە نقل از شبکە خبری BBC، این نهاد بین‌المللی در این گزارش، نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۵ را ۱۰ و دهم ۸ درصد خوانده و گفته است امسال این نرخ به ۱۱ و ۳ دهم و در سال آینده به ۱۱ و ۶ دهم افزایش پیدا خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود که دیروز ۱۲ آوریل منتشر کردە است، بار دیگر گفته است که انتظار بهبود قابل توجهی در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ نمی‌رود.

این نهاد مالی بین المللی در مورد رشد اقتصاد ایران که سال پیش صفر درصد بود گفته است که به دنبال لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران امسال به چهار درصد و سال بعد به ۳ و ۷ دهم درصد برسد.

در ادامە گزارش وبسایت فرات امدە است،صندوق بین المللی پول در باره ایران پیش بینی کرده که تراز حساب جاری ایران که در سال ۲۰۱۵ چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود، امسال به منفی ۸ دهم درصد و سال آینده به صفر درصد برسد.

تراز حساب جاری شامل تراز صادرات و واردات کالا و خدمات و تراز سرمایه‌گذاری است.

این صندوق پیش‌بینی سابق خود از اقتصاد جهان را بار دیگر تغییر داده و گفته است که رشد اقتصاد جهان امسال ۳ و ۲ دهم درصد خواهد بود.

این برای دومین بار در سال جاری است که صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش می‌دهد.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، اخیرا گفته بود که سال ۲۰۱۶ برای رشد اقتصاد جهان سالی ناامیدکننده خواهد بود.

انتشار این گزارش در حالی است کە هر روز بر تعداد بیکاران در ایران اضافە می شود، گزارشهای منتر شدە از ایران از بیکاری دو میلیون دانشجوی فارغ التحصیل خبر دادەاند، کە این میزان بیکاری در میان قشرها تحصیل نکردە و فاڤد مدارک دانشگاهی بە مراتب بیشتر است.

با توجە بە سیاستهای تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران و نبود برنامەهای توسعە در شرق کوردستان، امار و میزان بیکاری بە مراتب بیشتر از ارقام کلی اعلام شدە می باشد، بە شکلی کە در چند سالە گذشتە با مهاجرت وسیع نیروهای جوان و دانشگاهی بە خارج از شرق کوردستان روبرو بودەایم.

این در حالی است کە دولت و ارگانهای حکومتی موظف هستند، در زمینە رشد و افزایش فرصت های شغلی و بهود زندگی، امکانات و عملکردهای موثر را انجام دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان