کولبری در بانه بوسیلە مرزبانان کشتە شد و بهمن وسرما جان کولبری دیگر را گرفت

kmmk:
در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، یک کولبر در شهر بانه کشته شد.
محمد معروفی که چند روز پیش از سوی نیروهای پاسگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران در هنگه ژاله از توابع شهر بانه مجروح شده بود، امروز جمعه جانش را از دست داد.
از سوی دیگر روز ۲۳ آذر در منطقه برادوست اورمیه یک کولبر بانام جواد گلابی براثر سقوط بهمن و سرما جانش را ازدست داد.
جواد گلابی متاهل و اهل روستای ملوانه از توابع منطقه سوما و برادوست شهر اورمیه بود که مشغول کولبری در مسیر شمال کوردستان و شرق کوردستان بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان