پيرانشار / بازداشت يك شهروند روستاى چيانه

Kmmk:

دوشنبه ١٩ آذر ماه يك شهروند اهل روستاى چيانه از توابع شهر پيرانشار به نام ” باپير برزه” از سوى نيروهاى اداره اطلاعات بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شده است.

برطبق گزارش ، نيروهاى طلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر پيرانشار با يورش به منزل این شهروند اقدام به بازداشت وى كردند.

لازم به ذكر است كه  ، اتهام همكارى با احزاب اپوزيسيون كوردستانى عليه جمهورى اسلامى به وى نسبت داده شدە است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان