انفجار مین موحب قطع شدن پای یک شهروند در دهلوران شد

kmmk:

بەعلت انفجار مین در دهوران پای یک پیرمرد ۶۰سالە در موسیانی دهلران از توابع استان ایلام قطع گردید.

طبق خبر فوق نامبرە اکنون در بیمارستان گنجویان دزفول بستری وتحت درمان است و هنوز هویتش محرز نگردیدە است.

بنابر اخبار مرکز خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۸میلادی تاکنون ٤٤ شهروند شرق کوردستان بەعلت انفجار مین آسیب دیدە وناقص العضو گشەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان