شجاع حسین زادە فعال مدنی و مدیرمسئول سایت بانە نیوز روانە زندان شد

KMMK :

شجاع حسین زادە شنبە گذشتە ۳ آذرماه ۱۳۹۷، بعد از اعلام حکم از طرف دادگاە بە ایشان روانە زندان شد، در شهریور ماە سال ۱۳۹۷ از سوی شعبە ۱۰۲ داداگاە کیفری جمهوری اسلامی در بانە بە ۷ ماە زندان و ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود

گزارشها حاکی از ان است ، فعال مدنی “شجاع حسین زادە” بە دلیل انتشار خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری محکوم اعلام شد
نامبردە در سایت خود “بانە نیوز” خبر ضرب و شتم دستفروشان این شهر بدست ماموران شهرداری را منتشر و بەخبر واگذاری واحد شهرداری بە بخش خصوصی معترض شدە بود.

همچین در شهریور ماە تابستان سال جاری “شجاع حسین زادە” از سوی دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران برای شهر بانە بە اتهام توهین بە رئیس جمهور ایران بە ۷۴ ضربە شلاق محکوم شدە بود

جمعیت حقوق بشر کردستان