کارگران‌ شهرداری‌ بیجار دست بە اعتصاب زدند

KMMK :

کارگران شهرداری بیجار در شرق کوردستان چند روزی‌ است‌ بە دلیل پرداخت‌ نشدن‌حقوق چندین ماە خود دست‌ از کار کشیده‌ و دست بە اعتصاب‌ زده‌اند.

گفتنی است کە مسئولان حکومتی‌ و شهرداری بە مطالبە و اعتراض مشروع کارگران اهمیت نمی دهند
از طرفی در غیاب کارگران‌ ،سطل‌های‌ زباله‌ پر شدە و خیابان و کوچەهای شهر پوشیدە از زبالە شدە است

این روزها نه تنها حقوق کارگران پرداخت نمی شود بلکه صدها کارگر و فعال کارگری دستگیر و به زندان افتاده اند که در بیشتر موارد با ضرب وشتم و شکنجه مواجه شده اند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan

https://www.kmmk.info/fa/15149&