بیانیه وکلای ایران و کوردستان در حمایت از کارگران هفت تپه شوش

KMMK:

جمعي از وكلاي ايران و شرق کوردستان در حمايت از حقوق كارگران هفت تپه ي شوش بیانیه ای منتشر و اعلام کرده اند حاضر به دفاع از حقوق مشروع این کارگران معترض هستند.
در بیانیه‌ این وکلا آمده است:
” احقاق حق كارگران هفت تپه مشروع و قانوني است و حسب اصل ٢٧ قانون اساسي آنها حق اعتراض و تحصن دارند و هر نوع برخورد قهر آميز و بازداشت و تهديد آنان خلاف قانون است”
این جمع از وكلاي دادگستري ايران با استناد به اصول سوم ،هشتم ،نهم،نوزدهم،بيست و دوم ،بيست و هفتم،سي و چهارم و سي و هفتم و چهل و سوم قانون اساسي مراتب پشتيباني و حمايت خود را از اعتراضات کارگران هفت تپه اعلام و اظهار می کنند كه حسب اصول مارالذكر قانون اساسي ،اعتراض و تحصن بخش لاينفك حقوق شرعي ،قانوني و انساني كارگران است.پيگيري مطالبات صنفي و تلاش براي احقاق حقوق و كوشش براي دريافت مطالبات مالي جزو بنيان هاي حقوقي كارگران است كه قانون كار و مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار ( آيلو) بطور كامل آن را برسميت شناخته است و توجه ،تحقق و پاسخگويي به آنها در شمار تكاليف دولت و مسولين كشوري است.
در بیانیه‌ آمده است:
ما وكلاي دادگستري ايران ،هر نوع فشار،تهديد و بازداشت كارگران و نمايندگان متحصن آنها را غير قانوني دانسته و محكوم مي كنيم و دولت و مسولين دولتي را بنام اصول مارالذكر قانون اساسي ملزم به ايفاي تعهدات در قبال كارگران و تضمين حقوق آنها دانسته و حسب اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي خواستار تعيين فوري هيات ويژه رسيدگي به درخواست هاي كارگران ،پرداخت كامل حقوق آنها،ابطال واگذاري غيرقانوني كارخانجات هفت تپه و فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت احقاق حقوق كارگران و آزادي بي قيد و شرط كارگران بازداشتي هستيم.
در پايان ما وكلاي دادگستري امضاكنندگان اين بيانيه ضمن همبستگي با افتخار مراتب آمادگي خود را جهت دفاع و پذيرش وكالت شما زحمت كشان راستين ايران در مراجع قانوني و قضايي را اعلام مي داريم و از دولت و نهاد قضايي درخواست آزادي بي قيد و شرط و فوري بازداشت شدگان را داريم .
با تجديد مراتب احترام
١- حسين احمدي نياز
٢- هوشمند رحيمي
٣-يوسف مولايي
٤- عليرضا دقيقي
٥-قهرمان كريمي
٦- پيمان حاج محمود عطار
٧-احسن حسن پور
٨- محمد علي جداري فروغي
٩- محمد نجفي
١٠-ليلا علي كرمي
١١- نعمت احمدي
١٢-مصطفي ترك همداني
١٣-جبار مباركي
١٤-عبدالله جهان بين
١٥-علي افروز
١٦-فرهاد مجيد آلادي
١٧- مصطفي احمديان
١٨-محمد مصطفايي
١٩- آناهيتا فراهاني
٢٠-حسين خبير
٢١- حسين عشقي
٢٢- كاوه رحماني
٢٣-سارا علي محمدي
٢٤-علي اميري
٢٥- ثريا فيضي
جمعیت حقوق بشر کوردستان