دادگاه حقوق بشر اروپا حکم آزادی صلاح الدین دمیرتاش را صادر کرد

kmmk:

صلاح الدین دمیرتاش فعال سیاسی سرشناس کورد و رێیس مشترک سابق ( ه د پ )  مدت دو سال اس کە در زندان ترکیه حبس و به عنوان گروگان در زندان ادرنه ترکیه محبوس شدە است.
وکلای دمیرتاش پرونده وی را به دادگاه حقوق بشر اروپا تقدیم کرده اند و بر وجود چهار نکته تاکید کرده بودند، ۱: حق آزادی، ۲: حق امنیت، ۳: در زمان مناسب دادگاهی و آزاد شود، ۴: از حق مشارکت در تبلیغات انتخاباتی برخوردار شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا نیز بر اساس ماده ۱۸ قانون اروپا پس از مطالعه پرونده دمیرتاش درخواست کرده است که هرچه زودتر دمیرتاش ئازاد شود.

بر اساس تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا، ترکیه متهم شده است به پرداخت جریمه ۱۰ هزار یورویی به صلاح الدین دمیرتاش و همچنین ۱۵ هزار یورو به منظور مصارف دادگاهی برای دادگاه حقوق بشر روپا.

جمعیت حقوق بشر کوردستان