تعقیب و گریز مرزبانان منتج بە جان باختن کولبر کورد شد

kmmk

روز ۱٨ آبانماە ۱۳۹۷ در منطقه آلان سردشت مرزبانان جمهوری اسلامی شروع بە تیراندازی و تعقیب دستەای از کولبران در این ناحیە میکنند کە کولبری بە نام یونس ابراهیمی اهل روستای زیوە از نواحی شهرستان سردشت از سخرەای سقوط کردە و جان باختەاست.

طبق گزارشات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از شروع سال ۲۰۱٨ تا بحال ۱۲٥ کولبر بدست نیروهای مختلف (سپاە ، نیروی انتظامی ) جمهوری اسلامی در شرق کوردستان زخمی و یا کشتە شدەاند .
جمعیت حقوق بشر کوردستان