احكم اعدام براى يك نوجوان سقزى صادر شد

احكم اعدام براى يك نوجوان سقزى صادر شد

KMMK:

سه شنبه ١ ابان ١٣٩٧ ، سيستم قضايى ايران نوجوان کورد شايان سعيد پوره اهل شهـر سقز  را به اعدام محكوم كرد.
نامبرده  ٢٥ شهـريور ١٣٩٤ خورشيدى، در زمانى كه سن ايشان كمتر از ١٨ سال بوده و به سن قانونى نرسيده بود، شهـروند ديگرى به نام سليمان ازادى را به قتل رسانده بود.

نامبرده از هـمان تاريخ تا اكنون در زندان بسر مى برد، و حكم ايشان از جانب دادستان وفاييان و به اتهـام قتل عمد به صادر شده است.

شايان ذكر است، با استناد به مداركى كه در دسترس مى باشد، نامبرده در حين ارتكاب به جرم به غير از اينكه به سن قانونى نرسيده بود و تنهـا ١٧ سال و ١٠ ماه و ٢٥ روز سن داشته است، از بيمارى روانى هـم رنج مى برده است و تحت مداواى دكتر روان پرشك بوده و در هـمين ارتباط هـم اقدام به خودكشى نموده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان