تهدید وکیل پایە یک و فعال محیط زیست و حقوق بشر در شهر بوکان

تهدید وکیل پایە یک و فعال محیط زیست و حقوق بشر در شهر بوکان

kmmk:
در چند روز گذشته وکیل و فعال حقوق بشر و محیط زیست کورد ” آرش فاتحی” اهل شهر بوکان از سوی افراد وابسته به نهادهای امنیتی از طریق کانالهای اجتماعی مورد تهدید و فشار قرار گرفته است و از وی خواسته شده است که از هرگونه فعالیت محیط زیستی و حقوق بشری دوری کند و در غیر این صورت مجازات خواهد شد.

بر اساس گزارش نامبرده پیشتر چندین کمپین بر ضد تخریب محیط زیست و مسئولین این شهر در دادگاه به راه انداخته است و تحقیقاتی در این زمینه ارایه داده است و تاکنون به صورت مجانی کالت چندین زندانی سیاسی و فعال مدنی بعهدە گرفتە و به همین علت مورد تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

قابل ذکر است که: از اوایل سال جاری تا کنون سه فعال مدنی و محیط زیست در شهر بوکان از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده اند و سزای حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است و همچنین نویسنده و فعال محیط زیستی شهر بوکان ” فرهاد لطفی” بر اثر فشار و تهدید نیروهای امنیتی و خصوصا اطلاعات سپاه پاسداران به خارج از وطن خود مهاجرت کرده  و زادگاه خود را ترک کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان