محرومیت زنان محبوس در زندان از امکانات اولیه به بهانه انجام تعمیرات در زندان

Kmmk:

طی یک ماه گذشته، زنان زندانی محبوس در زندان جمهوری اسلامی ایران در خوی به بهانه انجام برخی تعمیرات به سالن ملاقات زندان منتقل شده و در این مدت در شرایط نامناسبی بدون حق داشتن تخت، هواخوری و ملاقات نگهداری می‌شوند.

بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان: اوایل مهرماه سال جاری، مسئولین زندان به بهانه انجام پاره ای از تعمیرات در بند زنان زندان جمهوری اسلامی ایران در خوی، زندانیان زن این زندان که آمار آنها ۴۰ نفر ذکر شده است را به سالن ملاقات زندان منتقل کرده اند. از این تاریخ تاکنون، این زندانیان بدون حق داشتن تخت در کف این سالن اسکان داده شده اند و طی این مدت از حق هواخوری نیز محروم بوده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان