کولبری دیگر در شهرستان خوی از توابع استان اورمیە کشتە شد

kmmk
عصر روز ٤ آبانماە ۹۷ شمسی کولبر و کاسبکاری کورد بنام “ادیب حسینی “اهل روستای (بلجوک) از توابع منطقە قوتور شهرستان خوی (استان ارومی) از سوی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشتە شد.

گزارشها حاکی از ان است کە نامردە عیالوار و دارای دو فرزند و در آن ناحیە مشغول کار کولبری بودە و بدون ایست و هشدار قبلی توسط نیروهای مرزبانی با ضرب گلولە جان باختەاست.

براساس آمارهای جمع آوری شدە جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱٨ میلادی ٤٨ کولبر و کاسبکار کورد از سوی نیروهای مسلح کشتەشدەاند و بیشتر از ۷۲ نفر زخمی شدەاند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان