چوبەدار برای کوردها این بار در اصفهان

Kmmk,

روز ٢٤ مهرماه ١٣٩٧ شمسى در زندان مركزى اصفهان يك شهروند كورد به نام ” مولود شاحسينى ” با طناب دار اعدام شد.

طبق گزارش ، مولود شاحسينى اهل ديواندره و ٢٩ ساله به اتهام خريد و فروش مواد مخدر از سال ١٣٩٣ به حكم اعدام محكوم و نامبرده را از زندان نجف آباد اصفهان براى اجراى حكم اعدام به زندان مركزى اصفهان منتقل شده بود.

هر چند براساس قوانين تازه تصويب شده مجلس شوراى اسلامى ايران مجازات اعدام افراد مرتبط با مواد مخدر ، از حكم اعدام به زندانى و جريمه نقدى تبديل شدە ولى تاكنون اين قانون شامل حال شهروندان كورد نبودە و اين دومين كورد اعدامى در شرق كوردستان پس از تصويب اين قانون مى باشد!

جمعيت حقوق بشر كوردستان