جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تبعيض جنسى در شرق کوردستان بيش ازپیش گریبان گیر زنان شدەاست

در شرق کوردستان زنان با انواع تبعیض جنسى وشغلى دست وپنجە نرم می کنند

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان زنان در استان کردستان از لحاظ شغلی نسبت بە مردان بسیار مورد تبعیض قرار میگیرند در نتایجی کە دراقتصاد نیوز  توسط مرکز امار بهار ۹۳ منتشر شدە است نرخ مشارکت اقتصادی در کل استان کردستان ٤٠ درصد بودە کە ٦۹.۷درصد ان مرد و تنها۱۱.۵درصد ان زن است.در کردستان زنان برای پیدا کردن شغل بسیار بە زحمت مى افتند و  سازمانهای کشوری هیچ برنامەای برای ایجاد فرصت شغلی عادلانە و گسترش مشارکت زنان در عرصەهای کار و فعالیت اجتماعی ندارند.مسئولین بارها و بارها می گویند شغل زنان در خانە ماندان و تربیت فرزاندانشان است.

این وضعیت مشکلات بسیاری برای زنان ایجاد کردە است.وابستگی انان بە همسر،پدر یا یک مرد نان اور باعث تحمل اذیت و ازار فراوان از سوی انها شدە است.زنان دچار عدم اعتماد بە نفس می شوند و هر ظلمی را بە دلیل نداشتن مکان و شغل قبول می کنند.

در گفتگویی کە جمعیت حقوق بشر کردستان با تنی چند از انان داشتە انها مشکلات خود را اینگونە بیان می کنند:

م.ک میگوید پدرم فوت کردە و مادرم ازدواج کرد.من سالهاست کتک هاو تحقیرهای شوهرم را تحمل می کنم و یک بار کە بە خانە مادرم رفتم ناپدریم مرا بیرون کرد اکنون شغلی ندارم مکانی ندارم و مجبورم تحمل کنم.

س.ا می گوید:بارها وبارها بە مراکز دولتی جهت استخدام یا یافتن شغل مراجعە کردەام،آنها به من كار ندادند.ومراكز خصوصى باى استخدام من شرايط سوء استفاده جنسى پیش شرط گذاشتند. من برا خفظ حرمت وآبروى خود از انجام آنها امتناع كردم. اكنون نزد برادر و همسرش زندگی می کنم وحقارت بسیاری تحمل می کنم اما می گویم بهتر از این است کە کارتن خواب شوم.

نگاهی بە آمار مردان وزنان شاغل حالی از تبعیض جنسیتی است.این وضعيت در بازار ايجاد شغل خصوصى خيلى بغرنج تر است. به صورتى كه بارها زنان حتى مورد آزار و اذيت جنسى قرار ميگیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با تکیە بر اصل۲منشور حقوق بشر کە هرگونەتبعيض بە ویژە از حيث نژاد ،رنگ ،جنس،زبان،دین ونظرسياسى را به مثابه ی زیر پا نهادن حقوق بشر می داند و همچنین اصل ۲۵منشور کە هرکس حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی برای رفاە دارد اين وضعيت را در تناقض با اصول حقوق می داند ومحکوم می کند وخواستار تغییر سياستهاى تبعيض طلبانه حكومت جمهورى اسلامى ايران مى باشد.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160405

Related posts

بازداشت ۳ شهروند اهل شهر «سنه» در شرق کوردستان 

سیسر در محاصره نیروهای نظامی/برگزاری نوروز ممنوع شده است

کرماشان: کشف نوزاد رها شده در زباله