تداوم کشتار کولبران کورد / کشتە شدن کولبر دیگر

KMMK:

دوشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۷، یک کولبر کورد اهل اورمیه با نام ” اکرم خلیلی” با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

نامبرده ۲۷سال سن دارد و اهل روستای ” کوران ” از توابع سوما و برادوست است که در مناطق مرزی اورمیه هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و در دم جان خود را از دست داده است.
قابل ذکراست که: حکومت ایران روزانه به کشتن کولبران کورد ادامه میدهد و تا امروز صدها کولبر را کشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان