فعال مدنى كورد ساکن شهر سنه به دادگاه احضار شد

KMMK؛

بر اساس خبر دريافت شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، يك فعال مدنى به نام صديق رستمى در شهـر سنه به اتهـام توهـين به رهـبر جمهـورى اسلامى ايران، به شعبه ١ دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه احضار شده است.
در احضاريه از نامبرده خواسته شده است در روز ١٥ مهـر ۱۳۹۷ در شعبه ١ دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه حاضر شود.

شايان ذكر است كه دور جديد احضار و محاكمه فعالين مدنى كورد، تنهـا به دليل افزايش جو امنيتى در طى ماهـهاى اخير افزايش گسترده اى يافته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان