شلیک نیروهای سپاه ایران، به زخمی شدن دو‌ کولبر کورد انجامید

KMMK:
دو کولبر کورد اهل سلماس با نام های عبدالعزیز فنکی و میرحاج علیزاده با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بە شدت زخمی شدند.

نیروهای نظامی ایران در کوهستان ”چل مر شهیدان“ واقع در مرز اورمیە بە سوی دستەای از کولبران شلیک کردە و درنتیجە این تیراندازی این دو کولبر بە شدت زخمی شدەاند.

بر اساس اطلاعات دریافتی،وضعیت عمومی عبدالعزیز فنکی نامناسب اعلام شدە است.
قابل ذکر است که حکومت ایران به شکلی سیستماتیک اقدام به کشتار کولبران کورد میکند و سالانه تعداد زیادی از کولبران کورد کشته و زخمی میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان