کشته و زخمی شدن سه کولبر بر اثر انفجار مین

KMMK:
سە کولبر کورد شب گذشته۲ مهر ۱۳۹۷ بر روی مین‌های تلەی سپاە  پاسداران ایران رفتە که در نتیجه انفجار مین ها دو نفر  کشتە و یک نفر از ناحیه پا زخمی شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی اسامی این کولبران به شرح زیر است:
عبداللە محمدزادە اهل روستای تینال مریوان

علی نادری اهل روستای گەوەن‌توو دیواندرە

حمید باینچو اهل روستای باینچوب سنه،
قابل ذکر است که حمید باینچو در نتیجه انفجار مین یک پایش را از دست دادە است.
سالانه تعداد زیادی از کولبران کورد در نتیجه شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران و یا انفجار مین کشته و زخمی میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان